Το έργο

Σχετικά

H παγκόσµια ζήτηση για τα καλλυντικά και τα προϊόντα ευεξίας αυξάνεται οδηγώντας σε ισχυρή ανάπτυξη την παραγωγή αρωµατικών φυτών σε ευρεία κλίµακα.

Η διατήρηση και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της µεταποίησης φυτών απαιτεί τη διαφύλαξη της ποιότητας µέσω της χρήσης οργανικών πρακτικών. Είναι λοιπόν σηµαντικό να τηρίξουµε την επιµόρφωση των ευρωπαίων παραγωγών προς αυτή την κατεύθυνση.

Στόχοι

Το έργο Eco-Οils υποστηρίζει την κατάρτιση των ευρωπαίων επαγγελµατιών στην καλλιέργεια και στη µεταποίηση των αρωµατικών φυτών προς µια ποιοτική, βιολογική παραγωγή.

Ποιοί είναι οι κύριοι στόχοι του Εco-Oils;

  • ∆ηµιουργία ικανοτήτων µέσω ενός διαδικτυακού προγράµµατος επιµόρφωσης που είναι προσαρµοσµένο και σχεδιασµένο ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των παραγωγών αρωµατικών φυτών και αιθέριων ελαίων που ενδιαφέρονται για την οργανική παραγωγή
  • Ανάπτυξη των παιδαγωγικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στον γεωργικό τοµέα, επιτρέποντάς τους να παραδώσουν ψηφιακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας.

Ομάδες-στόχοι

Ομάδες-στόχοι του έργου αποτελούν οι:

  • Καλλιεργητές αρωµατικών φυτών που ενδιαφέρονται για βιολογική παραγωγή
  • Παραγωγοί αποσταγµάτων και αιθέριων ελαίων
  • Εκπαιδευτές γεωργικών παραγωγών στον τοµέα των αρωµατικών φυτών και των αιθέριων ελαίων
  • Νέοι επιχειρηµατίες που εισέρχονται στην παραγωγή αυτή

Newsletter – 3

Newsletter – 2

Newsletter -1

Flyer